کداختصاصی کنفرانس
1400/11/02

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری کد اختصاصی خود را از پایگاه علمی مرجع دانش دریافت نمود.
کداختصاصی کنفرانس: INCMET01
لینک خبر