نحوه ثبت خدمات و پرداخت تعرفه ها
1401/02/01

 جهت ثبت خدمات به سایت کنفرانس مراجعه و وارد صفحه کاربری خود شده، در قسمت ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها، ابتدا نوع ثبت نام را انتخاب و در بخش خدمات ویژه گزینه هزینه پست مدارک را انتخاب کنید. در صورت تمایل به دریافت گواهی نامه های بین المللی گزینه های Oxford  Cert Universal  را به تعداد افراد مورد نظر انتخاب نمائید. همچنین می توانید گزینه نمایه و یا نمایه و صدور گواهی SID  را هم انتخاب کنید.

پس از تایید خدمات مورد نظر و مشخص شدن مبلغ پرداختی، برای پرداخت هزینه ها به یکی از روش های زیر اقدام به پرداخت نمایند:
روش های پرداخت تعرفه ها:

1. روش پرداخت کارت به کارت ( از طریق اپلیکیشن پرداخت یا از طریق دستگاه خودپرداز): واریز به شماره کارت 6037991899666907  به نام موسسه پژوهشی مدیریت مدبر. سپس از فیش واریزی عکس ( فایل jpg) تهیه و عکس فیش واریزی را از طریق سامانه کاربری در قسمت ارسال فیش های شما بارگذاری و ارسال کنند.  

2. روش پرداخت به شماره حساب:  واریز به حساب شماره 0109503991009 بانک ملی شعبه لاله تهران( شهید قاسم سلیمانی)  کد 702 به نام موسسه پژوهشی مدیریت مدبر

سپس از فیش واریزی عکس ( فایل jpg) تهیه و عکس فیش واریزی را از طریق سامانه کاربری در قسمت ارسال فیش های شما بارگذاری و ارسال کنند.

با پرداخت تعرفه ها مقاله شما مورد پذیرش نهایی قرار گرفته و اقدامات بعدی روی آن انجام می شود.