دسترسی سریع

3

3

4_2

10_1

فرمت نگارش مقاله

فرم نگارش مقاله به زبان فارسی
فرم نگارش مقاله به زبان انگلیسی
فرم سخنراني
فرم ارايه پوستري
توجه: انتخاب زبان مقاله اختیاری است. فرم اراه پوستری ویژه پژوهشگرانی است که مقاله آنان به صورت ارایه پوستری  پذیرفته شده است. همچنین فرم سخنرانی ویژه پژوهشگرانی است که قصد سخنرانی در کنفرانس دارند.


کنفرانس بین المللی و ملی یافته های نوین در مدیریت، روان شناسی و حسابداری، مدیریت، مهدوي، همایش و کنفرانس، مهندسي، علوم انساني ، مديريت و مهندسي، پایتون، وزارت، سازمان، نظامی، آموزشی، علم، دانش، وزارت، وزارت علوم، دستگاه اجرایی، سازمان، شرکت، فراخوان، پذیرش مقاله، دانشگاه تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر، مدیریت، مهندسی، دانشگاه، دانشگاه تهران، کنفرانس خارجی، مالزی، عبدالمحمد مهدوی، فراخوان، علوم
دانشگاه فاطمیه شیراز
موسسه پژوهشی مدیریت مدبر